Hyväksytty RTM:n kevätkokouksessa 24.4.2019.

 

 1. Oikeus sataman käyttöön

 • Laitureilla saavat oleskella vain yhdistyksen jäsenet sekä heidän vieraansa ja perheenjäsenensä.
 • Vieraat eivät saa oleskella laitureilla yksin, vaan jäsenen on oltava heidän mukanaan. Jäsen vastaa vieraidensa käytöksestä.
 •  Perheenjäseneksi katsotaan jäsenen puoliso ja kotona asuva lapsi. Perheenjäsen voi oleskella laitureilla ilman jäsenen läsnäoloa.
 • Jokaisen itsenäisesti venettä käyttävän tulee olla yhdistyksen jäsen.
 • Jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle eikä se periydy.
 1. Avaimet

 • Yhdistys luovuttaa jäsenavaimen vain jäsenelle. Pyynnöstä jäsen voi saada perheenjäsenensä käyttöön lisäavaimen.
 • Jäsenavainta ei saa luovuttaa yhdistyksen ulkopuolisille, perheenjäseniä lukuun ottamatta.
 • Avaimen voi poikkeuksellisesti luovuttaa esim. veneen korjaajalle ja siitä on tehtävä etukäteen ilmoitus satamakapteenille.
 1. Venepaikat

 • Laituripaikan saaminen edellyttää, että veneen haltija on yhdistyksen jäsen, ja että vene on yhdistyksen jäsenrekisterissä merkitty hänen nimiinsä.
 • Laituripaikka on venekohtainen. Paikalla saa olla vain se vene, jolle paikka on myönnetty.
 • Laituripaikka on myös jäsenkohtainen. Paikkaa ei saa vuokrata tai lainata, ei edes toiselle yhdistyksen jäsenelle.
 • Jäsenen on ilmoitettava veneensä tiedot yhdistyksen jäsenrekisteriin. Hänen on ilmoitettava myös veneen tietojen muutoksista, veneen vaihtumisesta ja laituripaikasta luopumisesta.
 • Laituripaikkojen maksuista ja jakoperusteista päättää yhdistyksen hallitus. Venepaikan pitääkseen jäsenen on maksettava jäsenmaksu ja laiturimaksu vuosittain eräpäivään mennessä. Jos jäsen jättää laiturimaksun maksamatta, yhdistys katsoo hänen luopuneen venepaikastaan.
 • Laiturikartta ja laituripaikkoja koskevat tiedotukset ovat nähtävillä kerhotilojen ilmoitustaululla.
 • Veneen tilapäinen sijoitus muualle kuin sen omalle paikalle on mahdollista satamakapteenin luvalla.  Veneen nostoa varten voi pyytää luvan veneen siirtoon lähemmäs nostopaikkaa. Jäsenen on itse merkittävä siirto laiturikarttaan.
 • Satamakapteenilla on oikeus muuttaa jäsenen venepaikan sijaintia satamassa perustellusta syystä.
 • Jos jäsen ei ikääntymisen, sairauden tai muun syyn takia voi käyttää venettään ja laituripaikkaansa, jäsenyys ei periydy esim. jäsenen lapsille. Jos jäsenen jälkeläiset haluavat jatkaa veneen käyttöä, on heidän liityttävä yhdistyksen jäseniksi.
 1. Järjestys ja turvallisuus

 • Venepaikan haltijan on huolehdittava siitä, että vene on kiinnitetty asianmukaisesti riittävän kestävillä köysillä ja varustettu riittävällä määrällä kunnollisia laitasuojia (vähintään 4 kpl). Jokaisessa veneestä laituriin kiinnittyvässä köydessä on oltava joustin.
 • Purjeveneen takilan köysistö on kiinnitettävä siten, ettei se pidä häiritsevää ääntä.
 • Laiturissa olevissa veneissä yöpyminen on sallittua tilapäisesti, kun siihen on veneen käyttöön liittyvä syy.
 • Laiturisähköä voi käyttää veneen ylläpitoon, kuten akkujen lataukseen tai sähkötyökaluihin. Kun sähkön käyttö on loppunut, tulee johdot irrottaa pistorasiasta ja kerätä pois.
 • Pitkäaikainen tai jatkuvasti sähköä kuluttava laitteiden käyttö, kuten sähköpatterit ja moottorin öljynpohjalämmittimet, on kielletty. Poikkeuksista on sovittava satamakapteenin kanssa.
 • Tavaroiden säilyttäminen laitureilla ja yhdistyksen muissa satamatiloissa on sallittua vain satamakapteenin luvalla.
 • Satama-alueella jokaisen on huolehdittava siitä, että alue pysyy siistinä. Tulen käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta.
 • Sataman vesialueella veneen nopeus on säädettävä sellaiseksi, että vene on kaikissa tilanteissa hallittavissa. Aallokon aiheuttaminen on kielletty. Vahingon sattuessa siitä on ilmoitettava satamakapteenille ja vahingoittuneen veneen haltijalle mahdollisimman pian.
 • RTM:n perälippua saa käyttää vain RTM:ään katsastetuissa veneissä.
 1. Telakointi

 • Talvitelakointipaikka varataan telakkamestarilta ennen telakointikauden alkua.
 • Telakointipaikan osoittaa telakkamestari. Jos vene on mukana yhteisnostossa, jäsenen tulee siirtää telakointipukkinsa veneelle osoitettuun paikkaan nostoa edeltävällä viikolla. Myös jos jäsen telakoi veneensä itse, tulee pukkien paikasta sopia telakkamestarin kanssa.
 • Mastot telakoidaan pääsääntöisesti mastotelineisiin. Saalingit tulee irrottaa varastoinnin ajaksi.
 • Telakoidut veneet ja säilytyksessä olevat trailerit ja mastot tulee merkitä jäsenen nimellä tai jäsennumerolla. Merkintälaattoja tähän tarkoitukseen saa telakkamestarilta.
 • Itse veneensä nostavan tulee noston jälkeen merkitä veneen ja sen haltijan tiedot kerhotilojen ilmoitustaululla olevaan itsetelakoivien listaan.
 • Telakointialueiden sähköt eivät ole käytettävissä 1.12. ja 31.3. välisenä aikana. Talvella sähkön käyttö on kuitenkin sallittu akkujen lataamiseen telakkamestarin ilmoittamana aikana. Muusta sähkön käytöstä on sovittava etukäteen telakkamestarin kanssa.
 • Venettä ei saa lämmittää telakointialueella.
 • Telakointialueella olevissa veneissä ei saa yöpyä.
 • Kevättalkoissa kaikki pukit siirretään yhteen riviin telakointikentän reunaan. Jokaisen telakoidun veneen haltijan tulee osallistua talkoisiin tai järjestää tapahtumaan itselleen sijainen. Telakkamestarin kanssa sopimalla pukit voi siirtää myös ennen talkoita.
 • Talvitelakointiajan rajat määrää Helsingin kaupunki. Talvitelakointi alkaa vuosittain 15. syyskuuta ja päättyy 10. kesäkuuta. Muuna aikana telakointialueilla ei saa olla veneitä. C-aitaus on poikkeus. Siellä lyhytaikainen maksullinen kesätelakointi esim. korjausta varten on mahdollista telakkamestarin luvalla.
 • Telakointipaikkojen hinnat määrittelee yhdistyksen hallitus. C-aitauksen jonotuslistaa ylläpitää satamakapteeni.