Roihuvuoren ja Tammisalon Meriulkoilijat ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Roihuvuoren ja Tammisalon Meriulkoilijat ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja tukea veneilyharrastusta sekä vesillä liikkumisen turvallisuutta ja toimia ensisijaisesti Strömsinlahden vaikutuspiirissä olevien kaupunginosien veneilijöiden yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– järjestää veneiden telakoinnin ja laituroinnin mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla
– järjestää merenkulkuun liittyviä harjoituksia, juhlia, kilpailuja sekä valistus- ja huvitilaisuuksia
– harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
– järjestää asianmukaisella luvalla huvitilaisuuksia, keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja kirpputoritoimintaa
– harjoittaa ravintolaliikettä ja kioskitoimintaa
– ylläpitää jäseniään varten poltto- ja voiteluaineiden sekä venetarvikkeiden kauppaa.

3 § Yhdistyksen tunnukset

Yhdistyksen viralliset tunnukset ovat kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistama lippu ja Suomen Veneilyliitto – Finlands Båtförbund ry:n vahvistama kerhoviiri.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 17 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Alle 17-vuotias henkilö voi liittyä nuorisojäseneksi.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset, nuoriso- ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniakommodoriksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

Ainaisjäsen on jäsen, joka on liittynyt varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen vuonna 1977 tai aikaisemmin.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erottamispäätös tulee voimaan heti eikä erotetulla ole oikeutta saada takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

Erotettu jäsen voi valittaa hallituksen päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä 30 vuorokauden kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksisaannista kirjallisen valituksen hallitukselle.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Kunniakommodori, kunniajäsenet ja ainaisjäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
Varsinaisten, nuoriso- ja kannattajajäsenten jäsen- ja liittymismaksujen sa¬moin kuin varsinaisen jäsenen perheenjäsenten liittymismaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous.
Jäsenmaksu on suoritettava maaliskuun 1. päivään mennessä.

7 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimikaudeksi valittu kommodori puheenjohtajana ja kahdeksi toimikaudeksi valitut kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varakommodorin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuo¬lel¬taan sihteerin, taloudenhoitajan sekä tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessaan varakommodorin kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi kommodori tai varakommodori on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti
– toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset
– johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
– valita tarvittavat toimikunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
– vastata yhdistyksen taloudesta
– pitää jäsenluetteloa
– tehdä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
– tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
– hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
– hyväksyä ja erottaa jäsenet
– valita yhdistyksen muut toimihenkilöt ja määrätä heille sekä tilintarkastajille tehtävistään maksettavat palkkiot
– päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
– ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kommodori ja varakommodori yhdessä tai jompikumpi yh¬dessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella ainaisjäsenellä, varsinaisella jäse¬nellä, kunniakommodorilla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Nuorisojäsenellä ja kannat¬tavalla jäsenellä on kokouksissa läs¬nä¬olo- ja puheoikeus.
Valtakirjalla ei saa äänestää.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen toimipaikan seinälle kiinnitetyllä ilmoituksella sekä edellisen kokouksen mahdollisesti määräämällä tavalla.

12 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– kokouksen avaus

– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– hyväksytään kokouksen esityslista

– esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– kokouksen avaus

– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– hyväksytään kokouksen esityslista

– vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

– valitaan hallituksen puheenjohtaja (kommodori) ja muut jäsenet erovuo¬rois¬ten tilalle

– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.